Hallopedit eli hallinnon opiskelijaedustajat

Opiskelijoiden mielipiteen huomioon ottamiseksi yliopiston ja tiedekunnan eri hallintoelimissä sekä toimikunnissa on opiskelijajäseniä. Osa edustajista valitaan vaaleilla, mutta suurimman osan valinnoista tekee EKY.

ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA

Tiedekuntaneuvosto

Tiedekuntaneuvosto käyttää tiedekunnassa ylintä päätösvaltaa. Se kehittää tiedekunnan opetusta ja tutkimusta, päättää tiedekunnan taloudesta, nimittää dekaanin ja varadekaanit, nimittää keskeisiin tiedekunnan virkoihin ja myöntää tiedekunnassa suoritetut tutkinnot. Tiedekuntaneuvosto kokoontuu noin kerran kuukaudessa.
Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja heidän varajäsenensä valitaan vaaleilla kolmivuotiskaudeksi kerrallaan. Opiskelijajäsenet toimivat puolitoistavuotisen kauden kerrallaan. TDK-neuvostoon kuuluvat: 4 professorijäsentä, 2 sidosryhmäjäsentä (kaudella 2012-2013 MMM:n ja Evira:n edustajat), 3 henkilökunnan edustajaa (kaudella 2012-2013 neuvostossa oli kliininen opettaja, tohtorikoulutettava sekä laboratoriomestari), 3 opiskelijajäsentä

Iida-Maria Niinikoski, varajäsen Julia Gustafsson
Taru Nenonen, varajäsen Viivi Heljanko
Tiina Kaarela, varajäsen Elina Routti

Yliopistollisen eläinsairaalan johtokunta

Yliopistollisen eläinsairaalan johtokunnassa on edustus jokaiselta sairaalalta (TES, HES, PES), henkilökunnasta sekä opiskelijoista. Myös sairaalan johtaja osallistuu kokouksiin. Kokouksissa käsitellään säännöllisesti mm. sairaalan taloustilannetta.

Anna Ylhäinen, varajäsen Viivi Heljanko

Opiskelijavalintatoimikunta

Opiskelijavalintatoimikunta kokoontuu lähinnä kesän aikana (n. 3 kertaa vuodessa). Toimikunnan päätehtävät ovat valintaoppaan tekeminen seuraavalle vuodelle, pääsykoetulosten ja sisään päässeiden opiskelijoiden hyväksyminen, sekä oikaisupyyntöjen tarkastaminen.

Opintoasiaintoimikunta

Anna Ylhäinen, varajäsen Viivi Heljanko
Karoliina Varmiola, varajäsen Leena Riipinen

Opetustaitotoimikunta

Opetustaitotoimikunta (OTTK) arvioi tiedekunnan opetustehtäviä ja dosentuuria hakevien henkilöiden opetustaidon. OTTK aloitti toiminnan vuonna 2010. OTTK on työstänyt oman matriisin, jonka perusteella henkilöiden opetustaitoa arvioidaan. Opetustaitotoimikunnan jäseninä ovat: varadekaani (pj), 2 professorijäsentä, 3 henkilökunnan jäsentä, 1 opiskelijajäsen. OTTK kokouksia ennen pidetään opetusnäytteittä, jotka ovat kaikille avoimia. OTTK kokoontuu noin kerran kolmessa viikossa, mutta kesällä kokouksia ei pääsääntöisesti pidetä. Kokouksien määrä ja kesto vaihtelee riippuen auki olevista opetustehtävistä ja niitä hakevien henkilöiden määrästä. 

Karoliina Varmiola, varajäsen Maria Virtanen

Kansainvälisten asioiden toimikunta

Kansainvälisten asioiden toimikunta käsittelee kaikkia tiedekunnan kv-asioita; Erasmus Student Network yhteistyökumppanit, opiskelijavaihdot (mm. ELTDK:n vaihtaripolitiikka, sisään- ja ulosmenevien vaihtarien valintakriteerit), kansainväliset tapahtumat (mm. World Vet Year), kehitystyö ja NOVA-network. KV-toimikunnan opiskelijaedustajina toimivat lähtökohtaisesti EKY:n kv-vastaava ja yksi IVSA Finlandin hallituksen jäsen. Kokouksia on 2-3 lukuvuodessa.

Tomi Vadén

Kaksikielisyystyöryhmä

Kaksikielisyystoimikunnan tehtävänä on varmistaa kaksikielisyyttä edistävän toiminnan toimivuus, kattavuus ja kehitys. Toimikunta on luonut tiedekunnalle kaksikielisyysohjelman, jonka toimenpanoa koordinoivana ja seuraavana elimenä se myös toimii.

Mathilda Sjöholm, varajäsen Anette Ordén

Suunnittelu- ja seurantaryhmä

Tiedekunnan suunnittelu- ja seurantaryhmässä eli SSR:ssä ovat edustettuina kaikki tiedekunnan keskeiset eri tahot, myös opiskelijat. Ryhmä toimii dekaanin johdolla. Kokouksia on vaihdellen noin 1-2 kk välein. SSR:ssä käydään nimensä mukaisesti läpi erilaisia tulevaisuuden suunnitelmia pitkällä ja lyhyellä tähtäimellä, ja samoin seurataan tavoitteiden toteutumista tiedekunnassa ja keskustellaan seuraavan tiedekuntaneuvoston kokouksen aiheista. SSR ei ole varsinainen päättävä elin, vaan ennemmin neuvotteleva ja pohjustava keskusteluryhmä. Opiskelijajäsenen tehtävänä on aiheesta riippuen keskusteluun osallistumisen ja opiskelijoiden näkökantojen esiin tuomisen lisäksi tiedottaa EKY:n hallitusta sellaisista esiin nousseista asioista, jotka koetaan opiskelijoiden kannalta erityisen merkityksellisiksi.

Sini Alakurtti, varajäsen Tiina Kaarela

Lukujärjestys- ja tenttityöryhmä

Työryhmässä jaetaan vastuu kustakin vuodesta jollekin opetushenkilökunnan jäsenelle ja kunkin vuoden opetusta antavat tahot kokoontuvat ja yrittävät keskenään sopia opintojaksojen sijainnit lukujärjestyksissä. Opiskelijaedustajat eivät näissä kokouksissa ole läsnä, mutta valmiit lakanat tulevat työryhmälle kommentoitaviksi. Erityisesti kiinnitetään huomiota muutoksiin joita vuosittain tehdään (opintojaksojen siirto eri ajankohtaan tai eri vuodelle, uudet opintojaksot). Lakanatyöryhmässä pääsee kommentoimaan eri vuosien opetuksen ongelmakohtia ja uusintatenttipäivien sijoittumista. Näitä sijoittaessa voidaan ottaa huomioon isommat opiskelijatapahtumat (NVM), jos näiden ajankohta on tiedossa alkukeväästä.

Lisensiaattivaiheen ryhmä: Viivi Heljanko ja Anna Ylhäinen
Kandivaiheen ryhmä: Anu Mäkelä ja Eetu Kangas

Klinikkaopetustyöryhmä

Anna Ylhäinen ja Krista Tuominen

HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA (HYY)

Edustajisto

Crista Hämäläinen
varajäsen Elina Routti
varajäsen Viivi Heljanko
varajäsen Leena Riipinen
varajäsen Ilkka Ahola

YTHS:n terveystyöryhmä

Lotta Savolainen, varajäsen Juha Lehtonen

HELSINGIN YLIOPISTO

Yliopistokollegio

Tiina Kaarela, varajäsen Crista Hämäläinen

Eläinlääketieteellinen rahasto

Crista Hämäläinen

Kielikeskuksen opiskelijaneuvosto

Noora Pylkkänen

MUUT JÄRJESTÖT

Suomen Eläinlääkäriliiton valtuuskunta

Eini Saaranen
Anna-Maija Naapi

Suomen eläinlääkäriliiton opiskelijavaliokunta

Opiskelijavaliokunta pitää yhteyttä opiskelijoiden ja liiton välillä, sekä muun muassa ehdottaa liiton hallitukselle kaksi kertaa vuodessa jaettavien opiskelijamatka-apurahojen saajat. Opiskelijavaliokunnassa pyritään siihen, että jokaiselta vuosikurssilta on oma edustajansa opiskelijavaliokunnassa

Emma Alve
Eini Saaranen
Anna-Maija Naapi
Tiina Keskitalo
Maria Lehto
Varajäseninä Iida-Maria Niinikoski, Ida Hirsjärvi, Emma Puranen

AKAVA:n opiskelijavaltuuskunta (AOVA)

Eini Saaranen, varajäsen Emma Alve

Ravintola Tähkän asiakaspalvelutoimikunta

Sini Alakurtti

NOVA University Network (Nordic Veterinary, Agricultural and Forestry University Network)

Tomi Vadén

Kirjaudu

Kirjaudu

 
 
Back to top